toptop.dk
Titel: Om oprettelsen af Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab
Publiceret på www.toptop.dk: 25-AUG-2002
Emne: Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab

Introduktion

Etatsråd Tietgen var blevet involveret i jernbanerne på Lolland-Falster gennem sin andel i Maribo - Bandholm jernbanen og sin overtagelse af Falsterbanen. Men mere vigtigt for Tietgen var etableringen af en forbindelse mod syd til Tyskland. Det var derfor at jernbanerne på Lolland-Falster i så stor udstrækning nød hans bevågenhed.

Situationen i foråret 1872 var nu den at Tietgen lå inde med alle midlerne til at etablere en jernbane på Lolland i forbindelse med banen på Falster.

Loven af 25. marts 1872

Loven blev til efter et forløb med intense forhandlinger mellem Tietgen og regeringen. Kernen i loven var at regeringen blev bemyndiget til at meddele eneret til anlæg og drift af en Lolland-Falstersk jernbane udgående fra Nykøbing og som i vestlig eller sydlig retning forbinder Maribo, Nakskov og Rødby og derved udmunder på enten syd- eller vestkysten ved dybt vand.

Desuden var det anført at der kunne iværksættes etablering af havneanlæg og at forbindelsen mellem Lolland og Falster kunne tilvejebringes enten ved at benytte den eksisterende bro, eller ved etablering af en ny bro.

Samtidigt indeholdt loven noget man kunne kalde en " Lex Tietgen " idet den foreskrev at den der blev tildelt koncessionen skulle godtgøre at han var ejer af Falsterbanen og at ejendomsretten over den lolland-falsterske bane derefter ikke kunne deles.

Sagt med andre ord var der efter denne lov ingen vej forbi Tietgen hvis man ville anlægge en bane på Lolland-Falster.

Endelig indeholdt loven en klausul om rentegaranti når færdiggørelsen af banen opfyldte visse bestemmelser, herunder etablering af forbindelse til færgeforbindelser mellem Falster og Sjælland, samt Lolland og Femern.

Loven fastsatte desuden at banen i hele dens udstrækning skulle være åben for drift senest den 1. juli 1874.

Koncessionen

Privatbanken anmodede nu om koncession på " Anlæg af en Bane fra Nykjøbing paa Falster over Guldborgsund forbi Saxkjøbing og Maribo til Nakskov med en Sidebane fra Maribo til Rødby samt paa Drift af disse Baner i Forbindelse med Banen til Nykjøbing paa Falster til Orehoved."

Koncessionen blev i mødekommet den 29. marts 1873 og signeret af daværende Indenrigsminister C.A. Fonnesbech.

Anlægsarbejdet

Tidligt på sommeren i 1873 blev arbejdet med anlægget af banen sat i gang. Da man på grund af forskellige forhold var kommet relativt sent i gang i forhold til den fastlagte åbningsdato, 1. juli 1874, måtte man arbejde meget hurtigt.

Og anlægsarbejdet skred godt fremad, bortset fra et uheld ved Maribo sø hvor man havde fejlvurderet søbundens beskaffenhed og måtte køre langt mere fyld på end forventet.

Men set efter datidens forhold var det en pæn bedrift at fuldføre banen på tværs af Lolland, inklusive stationer, på kun 16 måneder.

Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab Stiftes

Da anlægget af banen var fuldført blev der stiftet et selskab der skulle eje og drive banen. Dette selskab kom til at hedde " Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab ".

Selskabets aktiekapital blev som følge af loven fastsat af Indenrigsministeriet til 5.040.000 kroner og forstærkningsfonden blev på 1.008.000 kroner.

Selskabets første bestyrelse kom til at bestå af: Kammerherre, Hofjægermester, Greve F. J. Krag-Juel-Vind Frijs til baroniet Juellinge; Ingeniørkaptajn V. Hoskiær; Priprietair C. H. J. Jensen til Fredsholm, Kammerherre, Hofjægermester, Baron Rosenørn Lehn til baronierne Guldborgland og Lehn; samt naturligvis Etatsraad C. F. Tietgen.

Banens drifts- og administration udgjordes af: Driftsbestyrer A. C. Larsen, Driftsinspektør C. F. J. Drewes, Regnskabsfører J. G. Flor, Baneingeniør N. P. R. Hviid og endelig maskinmester D. Lawrence.

Retur til Aktive Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen internt toptop.dk link
Strækningen Nykøbing Falster - Gedser internt toptop.dk link
Gedserbanens anlæg internt toptop.dk link
Orehoved - Nykøbing Falster internt toptop.dk link
Hvordan Falsterbanen kom på Tietgens hænder internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE