toptop.dk
Titel: Hvordan Falsterbanen kom på Tietgens hænder
Publiceret på www.toptop.dk: 24-AUG-2002
Emne: Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab

Introduktion

En civilingeniør ved navn G. V. A. Kröhnke, fra Glückstadt, fik koncession til en jernbane fra København via Nykøbing Falster til Syltholmen på Lolland (ved Rødby).

Men dette projekt led af forskellige årsager en krank skæbne og man måtte derfor se sig om efter nye alternativer.

Loven af 21. juni 1867 var temmelig kompliceret med indeholdt blandt andet bemyndigelse til regeringen om at give koncession på tre baner:

1: "en Jernbane, som fra Ringsted føres saavidt muligt i Linie til Nestved, ikke østligere end Herlufmagle, og derfra over Vordingborg til et Endepunkt ved Sundet mellem Sjælland og Lolland-Falster ved dybt Vand;"

2: " en Jernbane, som fra Kjøbenhavn eller et Punkt paa den vestsjællandske Bane, ikke vestligere end Viby, føres over Kjøge og Vordingborg til et Endepunkt ved dybt Vand, eller over Kjøge og Præstø til Kallehave;;"

3: " en Jernbane fra Nordkysten af Falster til Nykjøbing eller et andet passende Punkt på Falsters Vestkyst ved dybt Vand, eller til en Havn paa Syd- Vestsiden af Lolland. Denne Bane kan eventuelt Føres over Møen og Falster."

I henhold til denne lov blev der givet koncession til det Sjællandske Jernbaneselskab den 24. januar 1868 vedrørende anlæg of drift af en jernbane fra København eller et punkt den vestsjællandske jernbane og til et punkt ved sundet mellem Sjælland og Lolland-Falster i forbindelse med en jernbane fra nordkysten af Falster til Nykøbing.

Tietgen og Falsterbanen

Hvorledes kunne en jernbane på Falster overhovedet have Tietgens interesse? Det skyldtes at Kröhnkes idé om en forbindelse til Tyskland stadig var aktuel omend i lidt anden udformning.

Endvidere havde Tietgen en andel i banen fra Maribo til Bandholm og var derved blevet meget interesseret i at få anlagt en bane på tværs af Lolland og Falster. Falsterbanen havde altså en plads i Tietgens fremtidige planer.

Tietgen og N. C. Frederiksen

Loven af 26. februar 1869 var et resultat af Tietgens forhandliger med professor N.C. Frederiksen. Det væsentligste for Tietgen var at få overdraget koncessionen på Falsterbanen. Frederiksen derimod ville ikke miste de fordele koncessionen til denne bane havde givet det Sjællandske Jernbaneselskab.

Og resultatet blev nogenlunde sådan. Egentlig omhandlede loven anlægget af jernbanen fra Roskilde via Holbæk til Kalundborg - også kaldet "Den Sjællandske Nordvestbane ".

Den præcise konstruktion blev at Falsterbanen kunne overgå til en anden koncessionshaver som tillige påtog sig anlægget af en bane Lolland og for hele dette anlæg kunne staten således meddele en rentegaranti på fire procent. Dog blev det forudsat at koncessionshaveren etablerede en "forstærkningsfond" der i størrelse udgjorde et beløb på tyve procent af anlægskapitalen. Denne fond skulle deponeres i Finansministeriet.

Det var herefter hensigten af midlerne i denne fond skulle anvendes til dækning af statens mulige tilskud i forbindelse med rentegarantien.

Forhandlinger med det Sjællandske Jernbaneselskab

Tietgen var nu kommet et pænt stykke nærmere målet om at etablere en jernbane på Lolland men først måtte han have det Sjællandske Jernbaneselskab til at opgive Falsterbanen.

Tietgens ide var ganske enkel. Det Sjællandske Jernbaneselskab skulle opgive Falsterbanen mod at man betalte tyve procent af den forventede anlægskapital til forstærkningsfonden. Her er det værd at errindre sig at Falsterbanen efter Krönhke-projektets fald var faldet betydelig i popularitet.

Prisen for anlægget af Falsterbanen var anslået til 750.000 Rigsdaler. Beløbet til forstærkningsfonden var kun 150.000 Rigsdaler.

Alle var enige om at dette var en god løsning, lige bortset fra den i foråret 1870 indkaldte generalforsamling i Det Sjællandske Jernbaneselskab forslaget blev forkastet og Tietgen var igen uden Falsterbane.

Det Sjællandske Jernbaneselskab derimod var nu forpligtet af aftaler med staten om at iværksætte arbejdet da en misligholdelse ville koste selskabet dyrt.

Nordvestbanen

Nordvestbanen spiller en væsentlig rolle i dette spil. Banen var under anlæg og så ud til at kunne blive en god indtægtskilde.

Et par driftige herrer ved navn Juel og Nyholm havde fået koncession på en bane fra København til Frederikssund og med forbindelse til Holbæk hvorfra der skulle etableres sejlads til Kalundborg.

Det Sjællandske Jernbaneselskab så straks sin forretning truet og handlede vel en anelse i panik da man betalte de to herrer en større sum for at opgive projektet.

Åbningen

Dette gav Tietgen en uventet åbning. Selveste Rowan fik nu (støttet af Tietgen) koncession på anlæg og drift af en bane fra Nykøbing Falster og via Sakskøbing og Maribo til et punkt i nærheden af Syltholmen syd for Rødby. Det gamle Kröhnke-projekt rørte atter på sig.

Tietgen fik nu udarbejdet en aftale med Det Sjællandske Jernbaneselskab der gik ud på en overtagelse af enterprisen for den Nordvestsjællandske bane for 3.700.000 Rigsdaler. Disse skulle erlægges ved 2.950.000 Rigsdaler i aktier i Det Sjællandske Jernbaneselskab. Nu manglede blot 750.000 Rigsdaler og det udgjorde rent tilfældigt summen på den fuldførte Falsterbane som Tietgen ved denne lejlighed fik fingre i.

Afslutningen

Tietgens mål var naturligvis banerne på Lolland og Falster fordi han forudså at de på et tidspunkt ville få en strategisk betydning i forhold til trafikken mod Tyskland.

Men aftalen med Det Sjællandske Jernbaneselskab var også en god forretning. Allerede inden aftalen om enterprisen havde han fået et tilbud fra Rowan på den Nordvestsjællandske bane der lå et pænt stykke under den pris han selv fik forhandlet sig frem til.

Rowan på sin side slap med skrækken da andre entreprenører meldte sig med endnu billigere tilbud. Derved fik Tietgen og Privatbanken en endnu bedre forretning.

Men for Tietgen var de væsentligste forhindringer nu ryddet af vejen. Han havde kontrol med Falsterbanen samt en andel i Maribo - Bandholmbanen. Desuden havde han reelt kontrollen med Rowan og den koncession han havde til anlæg af en bane på Lolland.

Retur til Aktive Baner | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Lollandsbanen internt toptop.dk link
Strækningen Nykøbing Falster - Gedser internt toptop.dk link
Gedserbanens anlæg internt toptop.dk link
De fejlslagne forsøg med Gedserbanen i årene 1870 til 1880 internt toptop.dk link
Orehoved - Nykøbing Falster internt toptop.dk link
Om oprettelsen af Det Lolland-Falsterske Jernbane-Selskab internt toptop.dk link
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Internationale tog via Gedser
Bane Bøger

Det behandler trafikken via Gedser, både ad den klassiske rute til Warnemünde og ad ”nødruten” via Grossenbrode, der var et resultat af Europas deling i vest og øst.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE