toptop.dk
Jernbanerådet
Jernbanerådet
Introduktion
Ved kongelig anordning nummer 113 af 29. september 1886 blev der oprettet et jernbaneråd.
Rådet fik til opgave at være rådgivende for bestyrelsen af statsbanerne ved behandlingen af vigtige spørgsmål, især vedr. køreplaner, takst- og befordringsbestemmelser.
Sammensætning
Indenrigsministeren udpegede de fleste af de 23 medlemmer i rådet, bortset fra formandet og tre andre medlemmer.
Kandidater til de tre ikke udpegede medlemmer skulle til gengæld indstilles fra Det kongelige. Landhusholdningsselskab, Dansk Fiskerieksportørforening, Fællesrepræsentationen for Industri og Håndværk og Dansk Gartnerforening.
Blandt disse organisationers indstillede personer udvalgtes de nævnte 3 medlemmer.
Kritik
Det var gået lige hurtigt nok med at få etableret jernbanerådet og dette medfødte heftig kritik i Folketinget.
Man reagerede specielt voldsomt på at der ikke forelå lov- eller bevillingshjemmel til en sådan etablering.
Med gennemførelsen af lov nummer 65 af 12. april 1892 om statsbanedriftens ordning blev Jernbanerådet derfor igen nedlagt ved bekendtgørelse nummer 110 af 19. april 1893.
Genoprettelse
Statsbaneudvalget var til gengæld af den opfattelse af jernbanerådet i sig selv var en fornuftig idé.
Derfor foreslog udvalget i en betækning der fremkom i 1911 at jernbanerådet blev genetableret.
Lov nummer 133 af 10. maj 1915 om styrelsen af statsbanerne genoprettede rådet med 17 medlemmer.
Rigsdagen valgte de 14 medlemmer og Ministeren for offentlige Arbejder de 3 resterende.
Opgaver
Jernbanerådet skulle udtale sig om spørgsmål af principiel betydning for statsbanerne efter begæring fra ministeren.
Dette ændredes ved lov nummer 109 af 1. april 1969 og rådet kunne nu selv tage sager op.
Ved samme lejlighed blev rådets sammensætning ændret. Dette medførte at arbejdstagerorganisationerne fik sæde i rådet.
Websites
Rigsarkivets Samlinger
Litteratur / henvisninger
Betænkninger afgivet af  Statsbaneudvalget af 1911, 1913. (Rigsarkivets Samlinger)
Generaldirektoratet for Statsbanerne: De danske Statsbaner 1847 -1947, 1947.
   
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Internationale tog via Øresund

Bogen er den anden i en serie der fokuserer på Danmarks internationale jernbaneforbindelser.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE