toptop.dk
Jernbanekommissionen af 1835
Jernbanekommissionen af 1835
Introduktion
Jernbaner i Hertugdømmerne kom på dagsordenen omkring 1830'ne.
Baggrunden var den at man i stigende grad var bekymret over de mange planer om jernbaner i Nordtyskland.
En eventuel jernbane, specielt den planlagte bane mellem Lübeck og Hamborg, ville være en direkte trussel mod transithandelen i Hertugdømmerne.
Det har sikkert også spillet ind i billedet at en økonomisk stabilitet eller måske endda fremgang, ville lægge en dæmper på bestræbelserne for at løsrive sig fra Danmark.
Kommissionen af 1835
Derfor blev der ved kongelig resolution af 10. december 1835 nedsat en kommision under Generaltoldkammer- og  Kommercekollegiet med den opgave at vurdere anlæg af en jernbane tværs gennem Hertugdømmerne fra Nordsøen til Østersøen.
Kommissionen blev sammensat af embedsmænd fra Det Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli, Finansdeputationen og Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet samt officerer fra Ingeniørkorpset.
Kommissionen fik gennem den kongelige resolution af 6. maj 1837  bemyndigelse til at brevveksle direkte med kollegier og myndigheder, hvis medvirken var fornøden. 
Jernbanerne skifter status
Som bekendt fremkom der i løbet af 1840'erne planer om etablering af jernbaner i Kongeriget.
Kommissionen fik derfor ændret arbejdsområdet ved kongelig resolution af 12. juni 1844.
Nu skulle kommissionen behandler jernbanesager i Danmark og Hertugdømmerne.
Hidtil var sager om jernbaner i Danmark blevet behandlet i Rentekammerets Vejkontor.
Kommissionen ophævedes ved kongelig. kundgørelse af 24. november 1848. Behandlingen af jernbanesager overførtes midlertidigt til Indenrigsministeriets Vejkontor.
Arbejdsformen
Man må huske på at kommissionen arbejdede på et for staten helt nyt område.
Den arbejdede i stor udstrækning på tværs af myndigheder og temmelig selvstyrende.
Ved kongelig  reskript af 11.5.1840 fik kommissionen forestillingsret og var dermed løsgjort fra Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet.
Kilder og Websites
Rigsarkivets Samlinger
DSB
Trafikministeriet
Litteratur
Danske Jernbaner, Niels Jensen - bestil via Bookland.dk

Danske Jernbaner, Niels Jensen,  Aschehoug, 2000, ISBN 8711162422

G.N.Kringelbach: Civile Direktioner og Kommissioner under Enevælden, 1899
De Danske Statsbaner 1847 -1947, 1947
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE