toptop.dk
Titel: Europæiske Jernbaneprojekter og Initiativer
Publiceret på www.toptop.dk: 26-JUN-2002
Emne: Politik

Introduktion

Formålet med denne artikel er at give et kort overblik over den fokusområder EU har udvalgt inden for jernbaneområdet.

Europæisk jernbanenet for højhastighedstog

Formålet er sammenkobling og interoperabilitet mellem de nationale jernbanenet for højhastighedstog samt lette adgangen til disse net. Altså med andre ord mere liberalisering og konkurrence.

Det formelle grundlag stammer helt tilbage fra 1996 med Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996.

I 2001 blev en række forudsætninger taget under behandling af EU. Således Kommissionens henstilling af 21. marts 2001 om grundparametre for det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog som omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra b), i direktiv 96/48/EF. og Kommissionens beslutning af 21. marts 2001 om grundparametre for det togstyrings-, sikrings- og signaldelsystem i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog, som er omhandlet under betegnelsen "ERTMS-specifikationer" i bilag II, nr. 3, til direktiv 96/48/EF.

I praksis betyder dette at det nu er op til de nationale instanser, altså Folketinget og Banestyrelsen at implementere dette.

Udvikling af Fællesskabets jernbaner

Formålet med dette program er at give adgang til jernbaneinfrastrukturerne til virksomheder, som ønsker at udføre international, kombineret godstransport, og til sammenslutninger af jernbanevirksomheder, som ønsker at udføre international transport mellem de medlemsstater, hvor de til sammenslutningerne hørende virksomheder er etableret

Fra 2003 udvides disse adgangsrettigheder til internationale fragttjenester.

På dette punkt er det dog således at der ikke er sket meget aktivitet siden Direktiv 91/440/EF.

Men det er ikke EUs skyld - det er op til de enkelte nationale instanser at få gennemført dette og EU har sat en frist på gennemførelsen til senest: Direktiv 91/440/EØF: 01.01.1993 og Direktiv 2001/12/EF: 15.03.2003. Såvidt vides ligger Danmark godt med i dette arbejde og skulle allerede nu have gennemført de påkrævede foranstaltninger.

Licens til jernbaneforetagender

Målet med dette program er at sikre at der gælder samme vilkår for adgang til Fællesskabets jernbanemarked, især i forbindelse med den nye ret til adgang og transit i henhold til direktiv 91/440/EØF.

Direktivet vedrører de kriterier, som gælder for medlemsstaternes udstedelse af driftslicenser til jernbanevirksomheder, der er etableret i Fællesskabet, samt for forlængelse eller ændring heraf. Jernbanevirksomheder, hvis virksomhed er begrænset til transportydelser i byer og forstæder samt på regionalt plan, er ikke omfattet af direktivets anvendelsesområde. Denne undtagelse gælder også jernbaneselskaber og internationale sammenslutninger, som kun udbyder transport i pendulfart af køretøjer i tunnelen under Den Engelske Kanal.

Det pålægges medlemsstaterne at udpege det organ, der er ansvarligt for at udstede licenser til jernbanedrift.

På dette område sker der løbende nye tiltag og her er kommissionen meget aktiv i at drive udviklingen. Seneste frist har været 2003 for gennemførelse af en række aktiviteter og i løbet af 1999 og 2000 har kommissionen udstedt en række direktiver som støtte for dette initiativ.

Tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet

I sin fulde tekst hedder initiativet - Tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering og har til formål at fastlægge bestemmelser til fastsættelse og opkrævning af jernbaneinfrastrukturafgifter og tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet med henblik på at gøre transportsystemet mere effektivt og at stimulere godstransport ad jernbane.

Direktivet gælder hovedlinjeinfrastruktur, der anvendes til indenlandsk og international jernbanetransport.

Kommissionen har sat den 15. marts 2003 som frist for gennemførelse af disse aktiviteter. Generelt er det indtrykket at dette direktiv gennemleves i det meste af EU, herunder Danmark. Enkelte lande har det lidt svært med fortolkningen, herunder Frankrig og Belgien, hvor man de-facto har meget protektionistiske ordninger.

Hvidbog om en strategi for et effektivt og moderne jernbanesystem i EU

Målet med dette initiativ er definition af en strategi med henblik på at bringe nyt liv til EU's jernbaner ved at sanere deres økologiske situation, ved at sikre fri adgang til hele området og de offentlige tjenester og at fremme integreringen af de nationale systemer og de sociale aspekter.

Jernbanesektoren er i nedgang og markedsandelen er faldende. Jernbanesektoren har tilsyneladende svært ved at tilpasse sig markedsudviklingen og brugernes behov. Ikke desto mindre byder jernbanerne på fordele, som kan gøre jernbanetransport til en af de mest fordelagtige transportmåder i Europa. Der findes allerede mange muligheder for at forbedre og udvikle jernbanen og der kan vise sig endnu flere områder, hvor netop jernbanen passer ind. Hvis EF's jernbaner skal kunne leve op til disse udfordringer, må man have en anden type jernbaner.

Finansiering: for at genetablere jernbanernes fremgang, må der fastsættes klare økonomiske mål, og der må foretages en hensigtsmæssig opdeling af ansvaret mellem staten og jernbanerne. Jernbanerne skal skabe en økonomisk struktur, der muliggør en effektiv og uafhængig administration

Frie markedskræfter indføres på jernbaneområdet: styrkelse af markedet vil opmuntre både administratorer og arbejdere til at nedskære omkostningerne: forbedre servicekvaliteten, foreslå nye produkter og udvikle markederne.

Offentlig transport: målet er at tilbyde befolkningen en tilfredsstillende mobilitet med kontinuerlig transport af god kvalitet og at bidrage til en bæredygtig udvikling, til den sociale samhørighed og til en afbalanceret udvikling af EU's regioner.

En del af dette arbejde er endnu ikke behandlet videre men ligger til færdiggørelse i kommissionen. På en lang række områder bedrives der dog en række forsøg og initiativer. Herunder i forsøg med udvidet serviceudbud gennem øget liberalisering.

Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

Formål: At skabe de nødvendige forudsætninger for at gennemføre interoperabiliteten i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog. Disse forudsætninger vedrører planlægning, opbygning, ibrugtagning, omlægning, fornyelse, drift og vedligeholdelse af dele af dette system, som tages i brug, efter at direktivet er trådt i kraft, samt faglige kvalifikationer og sundheds- og sikkerhedsforholdene for det personale, som bidrager til systemets drift.

Direktivets struktur og indhold ligger tæt op ad direktivet om højhastighedstog (96/48/EF). Der er dog indført visse ændringer. Det drejer sig hovedsageligt om det geografiske anvendelsesområde (berørte net) og det tekniske anvendelsesområde (berørte undersystemer), den gradvise fremgangsmåde ved indførelsen af nye fællesskabsspecifikationer og vedtagelsen af et arbejdsprogram og prioriteter for det fælles repræsentative organ og udvalget.

Til dette initiativ har kommissionen sat en frist der hedder den 20. april 2003.

Statistik over jernbanetransport

Formålet med dette initiativ er at definere et sæt fælles regler for udarbejdelse af statistikker over jernbanetransport.

Forslag af 12. februar 2001 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over jernbanetransport.

Forordningsforslaget omfatter alle jernbaner i Den Europæiske Union, idet hver enkelt medlemsstat indberetter statistiske oplysninger om jernbanetransporten inden for sit nationale område.

De data, der skal indsamles, er angivet i bilag A-H. De vigtigste årlige tabeller for gods- og passagertransporten findes i bilag A-D, mens de vigtigste kvartalsindikatorer er angivet i bilag E. Formålet med bilag F og G er at få leveret data om regionale jernbanetransportmønstre, herunder strømme fra region til region på NUTS-2-niveau og strømme på jernbanenettet. Bilag H omhandler ulykkesstatistikker. I bilag B og D angives bestemmelser om forenklet indberetning

Selv om det fortsat er de nationale myndigheder (de nationale statistikkontorer), der er ansvarlige for koordinering og kvalitetskontrol af de statistikker, der videregives til Eurostat, kan medlemsstaterne udpege en hvilken som helst offentlig eller privat organisation til at deltage i dataindsamlingen. Forskellige typer datakilder (undersøgelser, administrative data osv.) kan kombineres frit for at nå frem til de ønskede statistikker.

Da kommissionen endnu ikke har offentliggjort det endelige forslag er der heller ikke fremkommet nogen frist for endelig færdiggørelse

Sammenfatning - konklusion

EU er fremkommet med en række initiativer der går mod en øget liberalisering af jernbanenettet. Disse initiativer skal for en stor dels vedkommende være gennemført senest 15. marts 2003.

Det vil altså være muligt omkring april 2003 at begynde at måle på de enkelte medlemslandes ratificering af forslagene og dermed måle hvorvidt liberaliseringen rent faktisk er gennemført i Europa.

For selskaber som Connex eller ARRIVA vil det meget tydeligt udpege de områder, eller markeder, hvor det vil være interessant at byde på nye opgaver. Idet det her vil være letter at sikre den gennemsigtighed der er krævet.

For selskaber som DSB, Deutsche Bahn og SBB vil det betyde at man i højere grad skal sikre sig at hjemmemarkedet er stabilt inden man kaster sig ud i udenlandske enterpriser, specielt da disse selskaber må forudses ikke at have den store kompetence i forbindelse med udbudsforretninger. Samtidigt spiller det faktum ind at man som i Danmark kan komme ud for trafikministre der for enhver pris vil udlicitere - uanset pris - men for at bevise det politiske princip.

Retur til Transportpolitik | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Den Europæiske Unions aktiviteter Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Banedanmark Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Trafikministeriet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE