toptop.dk
Titel: Infrastruktur som succeskriterie
Publiceret på www.toptop.dk: 16-MAJ-2002
Emne: Politik

Introduktion

Den ændrede struktur i det danske jernbanetrafiksystem betyder at de enkelte selskaber i langt højere omfang selv må tage den forretningsmæssige risiko.

Men i modsætning til andre transportvirksomheder er jernbaner i langt højere grad afhængige af det omgivende samfunds vilkår og betingelser. Dette gælder ikke mindst i forhold omkring infrastrukturen.

Som det danske system er opbygget i dag foreligger der en klar rollefordeling mellem infrastrukturejere, regulering og operatører. Denne rollefordeling er for en stor dels vedkommende reguleret i love og bekendtgørelser.

Underforstået i dette kompleks er hele tiden at alle parter er velfungerende og lever op til deres bedste.

Derfor kan en manglende forståelse for helheden i jernbanetransportsystemet fra politisk side meget hurtigt få alvorlige konsekvenser.

Infrastruktur som produktionsapparat

For jernbanerne er infrastrukturen det vigtigste produktionsmiddel. Knytningen mellem infrastruktur og trafikafvikling er lang tættere knyttet end ved enhver anden trafikform.

Dette betyder altså at politiske og samfundsmæssige beslutninger der påvirker banernes infrastruktur også direkte påvirker banerne økonomiske resultat.

I Storbritannien har eksemplet Railtrack med al tydelighed vist at kæden ikke er stærkere end det svageste led. Jernbaneoperatørerne har i stort omfang måtte bære tab i indtægter og offentligt omdømme på trods af de ofte har være uden skyld i problemer og uheld.

I Nederlandene har en infrastukturledelse unden forretningsmæssig forståelse haft stort set samme negative effekt.

Infrastrukturinvesteringer

I Danmark har man ved store infrastrukturprojekter ofte tilgodeset at der sker en proportional udbygning af jernbaneinfrastukturen i forhold til vejnettet.

Dette er for eksempel sket ved Øresund, Storebælt og ved anlægget af forbindelsen til Kastrup Lufthavn.

Dermed bevarer jernbanen også sin trafikmæssige værdi og kan på lige vilkår konkurrere på rejsetider og transportøkonomi. I flere tilfælde har man dog anlagt motorveje ude at sørge for en udbygning af jernbanen. Derved bliver det ganske vist hurtigere at komme med bil og tog til Fredericia, men hvor motorvejsnettet i Jylland udbygges til at ramme stort set alle provinsbyer med mere end 10.000 indbyggere sker der ikke en tilsvarende udbygning af jernbanenettet.

Resultatet er en forringelse af jernbanernes konkurrenceevne betalt af skatteydernes penge.

Dårligere økonomi

Dette medfører på længere sigt at jernbaneoperatørerne må påregne en stadig dårlige økonomi i forretningen.

Samtidigt med dette vil udviklingen mod flere motorveje fortsætte og jernbanen ikke få mulighed for på forretningsmæssig vis at optjene midler til en forbedring af materiel og tjenester mens konkurrende virksomheder gratis i stadigt stigende omfang gratis får stillet infrastruktur til rådighed.

Kvalitet i beslutninger

Ønsker man reelt fra samfundets side at bevare jernbaner som et konkurrencedygtigt alternativt kræver dette en langt højere kvalitet i de politiske beslutninger.

Beslutnigsprocesser der baseres på hvorvidt enkelte valgkredse i Jylland eller senest på Fyn tilgodeses er ikke langsigtet holdbare. De økonomiske byrder der pålægges fremtidige generationer for at rette op på disse misforhold er allerede næsten uoverstigelige og er endnu et monument over 68-generationens selvtilstrækkelighed.

På den anden side kan beslutningstagerne hurtigt ende op i en situation hvor såkaldte eksperter bombarderer hinanden med statistikker og prognoser over formodede vækstrater i respektive trafikformer. I forbindelse med licitationen af de midt- og vestjyske jernbanestrækninger har vi set de første tegn på dette. " Min prognose model er bedre end din prognose model "

Der er altså behov for en langt større modenhed i den politiske beslutningsproces end i dag. Dette vil kræve at beslutningstagerne begynder at diskutere langsigtet og diskuterer visioner i stedet for det "sagsbehandlerniveau" debatterne foregår på i dag.

Tendenser og strømninger

Jernbaneinfrastrukturen bliver et selvstændigt reguleret område i Danmark og Europa.

Problemer med infrastrukturen eller hos infrastrukturforvalteren vil få langt større afsmittende effekt hos operatører end tidligere på grund af den hårde konkurrence (pressede køreplaner etc.)

En infrastrukturudbygning uden overordnede visioner vil næsten være værre end slet ingen fordi den vil binde midler der ellers kunne være anvendt til vedligehold af eksisterende infrastruktur.

Meget store operatører kan forsøge at opbygge egen infrastruktur, eks. containerterminaler, havne eller kortere strækninger ved tættere bebygget område.

Ved licitationer ved operatører i langt højere grad end tidligere binde egne succeskriterier op mod forventede investeringer i infrastuktur.

Retur til Transportpolitik | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
Prognos AG Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Banedanmark Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Trafikministeriet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Omveje til nutiden
- historien bag DSB

Kom bag beslutningerne i DSB gennem 150 år. Hvilke valg er truffet, og hvad blev konsekvenserne for jernbanens udvikling og for passagererne? Bogen er rigt illustreret og skildrer på en ny og farverig måde DSB´s spændende historie.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE