toptop.dk
Titel: DSBs Opgaver gennem tiderne
Publiceret på www.toptop.dk: 05-JUN-2002
Emne: DSB

Introduktion

JFJ-DSB fik til opgave at forestå driften af de statsejede baner, dvs. hovedjernbanerne samt visse sidebaner.

Endvidere forestod JFJ-DSB i perioden 1867-79 og fra 1916 forberedelsen og udførelsen af statsbaneanlæggene.

Foruden nyanlæg og indkorporeringen af de sønderjyske statsbaner i 1920 har DSB overtaget en række privatejede baner, ligesom DSB for statens regning har drevet en række private jernbaner.

Færger

Foruden jernbaner anlagde og drev JFJ/DSB en række overfarter. 

Den første var jernbaneoverfarten Strib-Fredericia, der åbnede 19. marts 1872 som følge af lov af 28.maj 1870. 

Fra De Sjællandske Statsbaner overtoges Storebælts- og Masnedø-Orehoved- overfarterne samt dampskibsruten Korsør-Kiel. Senere kom flere ruter til, bl.a. bilfærgeruten Halskov-Knudshoved (1957). 

Kombinerede vej- og banebroer er blevet anlagt af DSB, der også overtog ansvaret for vedligeholdelsen.

Landevejstrafik

Den første april 1932 påbegyndte DSB rutebildrift. 

Som erstatning for en række godstog etableredes 1949 stykgodskørsel med lastbil, dels ved oprettelse af nye, dels ved overtagelse af bestående fragtmandsruter.

Rejsebureau

I 1922 opstod betegnelsen Statsbanerens Rejsebureau.

Siden 1889 havde der været drevet rejsebureaulignende virksomhed, men fra 1922 omfattede den tillige hotel- og flypladsreservering og lignende på linie med private rejsebureauer. 

Det første bureaulignenede kontor i udlandet åbnedes i Berlin 1909.

Af andre koncernlignende aktiviteter kan nævnes restaurations- og kioskvirksomhed på stationer, overfarter og i tog.

International Transport

DSB engageredes i færgefarten på Øresund, først som aktionær i Aktieselskabet Dampskibsselskabet Øresund, senere Øresundsselskabet (DS). 

1972-89 var DSB sammen med Østasiatisk Kompagni aktionær i Alfragt, hvis hovedaktivitet var markedsføring af en række transportydelser til lands og til vands og i luften. 

Endelig var DSB medstifter og medejer af de kooperative europæiske selskaber, Interfrigo, stiftet 1960 med henblik på kølevognstrafik pr. bane, og Intercontainer, stiftet 1967 med henblik på transport med containere.

Bornholmstrafikken

I henhold til lov 272 af 23 maj1973 fungerede DSB som departement for Statsvirksomheden Bornholmstrafikken, der havde overtaget Aktieselskabet Dampskibsselskabet Bornholms aktiviteter.

Lovmæssige Rammer

Rammerne for DSBs virksomhed fastlagdes ved lovgivning.

Nyanlæg og baneovertagelser - såvel som nedlæggelse af strækninger - skete iht. særskilt lovgivning. Nyanlæg kontrolleredes af Den Kgl. Kommissarius.

Struktur og organisation bestemtes ved styrelseslove. Forholdet til offentligheden og den offentlige sikkerhed fastlagdes ved politireglementer og banepolitilove. 

Lov 85 af 11.maj 1897, der afløste forordning af 5.maj1847.

Forpligtigelser

Befordringsforpligtelser og takster blev oprindeligt fastsat administrativt, men derefter i henhold til lov, første gang lov 62 af 24.april 1896. Også personalets lønninger fastsattes ved lov, enten i styrelseslov eller ved særskilte lønnings- og normeringslove eller bek., første gang bekendtgørelse 61 af 25.april 1878. 

Ved kongelig anordning 113 af 29.september1886 oprettedes et Jernbaneråd som Statsbanernes ledelse skulle rådføre sig med i vigtigere spørgsmål.

Styrelsesloven

Indtil styrelsesloven af 1915 sorterede direktøren/generaldirektøren under Indenrigsministeriet, senere Ministeriet for Offentlige Arbejder

Til da behandledes alle ikke-løbende sager i ministeriet. Arten af disse sager fremgår af ministeriets skrivelse af 23.april 1888 og reglement for Generaldirektionen af 22 december1903. 

Med styrelsesloven af 1915 fik generaldirektøren status som departementschef, og dermed blev behandlingen af "ministeriesagerne" overført til Generaldirektoratet. Således udarbejdedes lovforslag vedr. DSB herefter i Generaldirektoratet.

Revision

Regnskabsrevisionen foretoges af Mininisteriet for Offentlige Arbejder indtil 1904, hvor den overgik til Finansministeriets 2. Revisionsdepartement.

 Ved styrelseloven af 1915 overgik den til kontrolrevisoren ved DSB.

Koncessioner

Til den ekspanderende rutebil- og vognmandskørsel krævedes koncession, der søgtes hos og bevilgedes af de berørte kommunalbestyrelser eller amtsråd og i tilfælde af uenighed af ministeren for offentlige arbejder med hjemmel i lov 166 af 4.julli 1927 om omnibus- og fragtmandskørsel og bekendtgørelse 170 af samme dato. 

Fra 1950 blev tilladelsen givet af de såkaldte trafikudvalg, hvoraf der stort set var et i hvert amt, eller af Landsnævnet for Omnibus- og Fragtmandskørsel i henhold til lov 257 af 27. maj 1950.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Trafikministeriet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 
Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE