toptop.dk
Titel: DSB Forvaltningen i årene 1915 og til slutningen af 1970'erne
Publiceret på www.toptop.dk: 06-NOV-2002
Emne: DSB

Introduktion

I store træk bibeholdtes principperne fra Statsbanestyrelsesloven af 1915 indtil 1970. Der skete dog visse omlægninger af sagsområder, og nye kontorer oprettedes:

I 1922 udnævntes en kommitteret for handelssager, et embede der pr. 1. april 1943 omdannedes til Handelsafdelingen.

Lov nr. 40 af 25. februar 1925

Gennem loven vedrørende styrelsen af statsbanerne fik generaldirektøren til sin medhjælp 5 mod før 4 afdelinger. Det hidtidige Generalsekretariat omdannedes nu til en Personaleafdeling, og alle afdelinger behandlede herefter de såkaldte ministerielle sager, der i 1915 var blevet overført fra ministeriet til Generaldirektoratet.

Januar 1931

1. januar 1931 omlagdes afdelingernes sagsområder. Personaleafdelingen sammenlagdes med Regnskabsafdelingen, og Trafikafdelingen fik tilført tarifsagerne.

Lov nr. 114 af 7. april 1932

Med denne lov nedlægges en række sidebaner i Sønderjylland og trafikforholdene på Als forudsatte, at DSB skulle have eneret på rutebilkørsel i Sønderborg amt. Nogle måneder senere begyndte DSB endvidere at overtage hidtil private rutebilruter rundt om i landet.

Den overordnede ledelse af denne opgave henlagdes til Trafikafdelingen, der således fik både en Rutebilafdeling og en Søfartsafdeling under sig. Det tekniske tilsyn henlagdes dog oprindeligt til chefen for Maskinafdelingen. Den daglige ledelse udførtes af stedlige driftsledere, der uden om distrikterne var direkte underlagt Generaldirektoratet.

1937

I 1937 omorganiseredes der igen, således at trafik- og personaleområdet samt tarif- og regnskabsområdet kom til at udgøre hver sin afdeling.

Lov 419 af 17. december 1952

Virksom fra 1. april 1953 og herved udskiltes igen en selvstændig Trafikafdeling og en selvstændig Personaleafdeling.

I 1952 oprettedes der ved forsvaret en stillling som forbindelsesofficer til DSB.

1958

Personaleafdelingen fik fra 1. april 1958 også sager vedrørende DSBs organisation under sig og betegnedes herefter Personale- og Organisationsafdelingen.

Lov nr. 109 af 1. april 1969

Loven ophævede styrelsesloven af 1925. 1969-loven omhandlede kun generaldirektørens myndighedsområde.

De nærmere bestemmelser om organisationen kunne herefter fastsættes af ministeriet, der i cirkulære nr. 68 af 1. april 1970 bestemte, at den hidtidige distriktsinddeling og -ledelse bortfaldt.

Ansvaret for den daglige drift af jernbaner, skibsruter, bilruter samt nyanlæg overførtes påny til afdelingscheferne for Generaldirektoratets 6 afdelinger, der nu var: Administrationsafdelingen, Kommerciel Afdeling, Økonomiske Afdeling samt Baneafdelingen, Maskinafdelingen og Trafikafdelingen.

1. april 1971 genoprettedes Generaldirektørens Sekretariat.

Pr. 1. september 1975 omlagdes påny en række funktioner:

Trafikafdelingen erstattedes af en Afsætnings- og Produktionsafdeling, der tilførtes områder fra Maskinafdelingen (maskindepoter) og fra Kommerciel Afdeling, der nedlagdes.

Også Tarifkontorets sagsområder fordeltes på flere kontorer i denne nye afdeling. Personaleafdelingen genopstod, mens Administrationsafdelingen forsvandt. Året efter udskiltes fra den gamle Trafikafdeling et særligt kontor for koncernlignende aktiviteter, dvs. bortforpagtning af kiosker og restauranter.

Cirkulære nr 137 af 1. juli 1977

Dette cirkulære manifesterede det egentlig brud med den traditionelle funktionsopdeling af DSB. Generaldirektøren skulle som departementschef udføre sekretariatsmæssige opgaver for ministeren, og til erstatning for afdelingerne oprettedes en række hovedansvarsområder, hvis chefer var medlemmer af DSB- Direktionen, og hvori indgik opgaver af tværfunktionel karakter.

Direktionen udgjordes af direktørerne for Afsætnings- og Produktionsafdelingen, Baneafdelingen, Maskinafdelingen, Regnskabs- og Forsyningsafdelingen, Økonomi- og Planlægningsafdelingen.

På lokalt plan indførtes der områdedrift.

Retur til artikeloversigten | kommentarer
Relaterede Artikler / Websites
DSB Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Trafikministeriet Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Rigsarkivet - Statens arkiver Dette link er udenfor toptop.dk (ingen garanti for indholdet på dette site)
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Internationale tog via Øresund

Bogen er den anden i en serie der fokuserer på Danmarks internationale jernbaneforbindelser.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE