toptop.dk
Skagensbanen
Danske Statsbaner - DSB
Introduktion
DSB er det statslige danske jernbaneselskab. Selv om det formelt er udskilt som aktieselskab er det stadig staten der er bestemmende for virksomhedens udvikling. 
Denne side er midlertidig, informationen er hentet fra Trafikministeriet og vil med tiden bliver erstattet af mere struktureret og detaljeret information.
Dog ser Trafikministeriets side ud til at være gået i stå omkring 1999.
Data
Længde i kilometer: ca. 2.500
I 1999 transporterede DSB ca. 149 mio. passagerer og 7,5 mio. tons gods på de danske jernbaner. Det gør DSB til Danmarks største transportvirksomhed.
Adresser
DSB
Sølvgade 40
1349 København K
Tlf.: 33 14 04 00
Fax: 33 15 04 00/13997
Hjemmeside: www.dsb.dk
E-post:mailto:dbs@dsb.dk
Organisation og ledelse
Trafikministeren er eneejer af DSB. Koncernen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer og en direktion på 4 medlemmer: 
I den nye organisation 2002 består koncerndirektionen af administrerende direktør Keld Sengeløv, økonomidirektør Carsten K. Thomsen og driftsdirektør Johannes Pedersen. Tidligere var der fire direktører i koncerndirektionen.
DSB Gods
DSB Gods er solgt fra og fusioneret ind i selskabet Railion.
DSB S-tog a/s
DSB S-tog a/s varetager alle aktiviteter på S-togsområdet.
Læs mere
Passagertog
Passagertog har ansvaret for indtægtsbudgettet samt den daglige leverance, udvikling og markedsføring af DSB's passagerprodukter (ekskl. S-tog).
Salg & Stationer
Salg & Stationer har ansvaret for DSB's stationære salgsfunktioner samt at udvikle og drive DSB's stationer og øvrige ejendomme (ekskl. S-tog).
Drift
Drift har ansvaret for anskaffelse, vedligeholdelse, klargøring og fremføring af rullende materiel samt afvikling af DSB's drift (ekskl. S-tog).
Økonomi
1999 blev det første år, hvor DSB aflagde regnskab efter årsregnskabsloven.
DSB-koncernens resultat før skat i 1999 blev et overskud på 595 mio. kr. efter nedskrivning af aktiverne i Vognladning med 350 mio. kr. DSB S-tog a/s bidrog med et overskud (før skat) på 113 mio. kr., mens DSB Gods gav et underskud på 418 mio. kr. før træk på omstruktureringshensættelse.
Det samlede gode resultat gav et udbytte til staten på 135 mio. kr.
DSB har haft en positiv likviditetsudvikling gennem hele 1999 og tilbagebetalte sidst på året 600 mio. kr. af statens stiftertilgodehavende på 2,4 mia. kr.
Marked og kunder
I kraft af nye forbindelser og baner, kortere rejsetider, bedre køreplan, flere tog til tiden, øget koordinering med den øvrige kollektive trafik og forbedret service har DSB i de senere år konsolideret sig på markedet. DSB's markedsandel af al persontrafik i Danmark udgør ca. 6,4%.
På grundlag af de positive signaler, der indgår i den politiske trafikaftale og de 5-årige trafikkontrakter forventer DSB, at kunne give passagererne markante forbedringer i trafikbetjeningen i løbet af de kommende år - bl.a. i form af nyt materiel og en bedre køreplan.
DSB forventer, at der i 2000 vil være ca. 2 mio. togpassagerer på Øresundsforbindelsen og forventes det at være steget til ca. 6 mio. i 2005.

Samtidig med åbningen af Øresundsforbindelsen startede DSB's nye togforbindelse fra København til Ystad med forbindelse til Bornholm - IC Bornholm. 

Forbindelsen vil blive drevet som fri trafik og dermed -som den første DSB-strækning- på rent kommercielle vilkår.
Generelt om DSB
DSB er en jernbanevirksomhed, som tilbyder passagerer og godskunder konkurrencedygtige serviceydelser på et forretningsmæssigt grundlag.
I tilknytning til transporten tilbyder DSB en række relevante serviceydelser.
DSB blev pr. 1. januar 1999 stiftet som en selvstændig offentlig virksomhed.
Samtidig blev DSB S-tog a/s stiftet. DSB ejes af staten og DSB S-tog a/s ejes af DSB.
DSB har fortsat mange relationer til staten, men som selvstændig offentlig virksomhed gives, formelt og juridisk, en anden rollefordeling mellem det politiskadministrative system og DSB.
DSB's og statens formue er adskilt, bestyrelsen og direktion skal agere på aktieselskabsretlige betingelser, betaling og betingelserne for DSB's ydelser til staten og anvendelse af infrastrukturen skal fastlægges i kontrakter.
DSB's eneret på landsdækkende passagertrafik ophørte formelt pr. 1. januar 2000.
I dag skelnes mellem to typer passagertrafik udført som offentlige service: Forhandlet trafik hhv. udbudt trafik. Endvidere kan passagertrafikken drives som fri trafik.
For godstrafikkens vedkommende blev eneretten ophævet pr. 1. januar 1999, og al godstrafik drives i dag som fri trafik.
DSB kører offentlig servicetrafik på grundlag af trafikkontrakter indgået mellem Trafikministeriet og DSB.

De gældende kontrakter - en for S-togstrafikken og en for regional- og fjerntrafikken - løber i perioden 2000-2004, og fastlægger de overordnede krav til trafikbetjening og serviceniveau samt kontraktbetalingen.

Kontrakterne giver mulighed for at indgå tillægskontrakter - bl.a. med det sigte at udmønte den 5-årige (2000-2004) politiske trafikaftale, der fastsætter rammerne for investeringer på jernbaneområdet. 
Det væsentligste for DSB i aftalen er, at den giver mulighed for at indkøbe nyt materiel og fremrykke udskiftning af det røde materiel.
Trafikministeren kan bringe kontrakter om trafik udført som offentlig service trafik i udbud. 
Alle godkendte jernbanevirksomheder, herunder DSB, vil kunne deltage i tilbudsgivningen. 15% af DSB's samlede passagertrafik uden for S-togsnettet er udbudt med virkning fra 2003.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Annonce

Trainz Railway Simulator
- 2006

Trainz Railway Simulator 2006 er den nyeste version af det populære Trainz program. Den nye version har forbedret grafik og har fået udvidet funktionalitet der gør programmet mere brugervenligt og giver flere krative muligheder.

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE