toptop.dk
Diverse vedrørende jernbaner
Jernbanekommissariater
Introduktion
Ved forordning af 5.3.1845 gaves bestemmelser for ekspropriation af privat ejendom til brug for anlæg af jernbaner. Hver anmodning om ekspropriation skulle behandles af en ekspropriationskommission, der bestod af medlemmer udpeget af Rentekammeret (fra 1849 Indenrigsministeriet), af det lokale amtsråd eller af købstadsmagistraten og af sogneforstanderskabet.
Organisation
Formand for kommissionen var en af kongen for hvert jernbaneanlæg beskikket kgl. kommissarius, der skulle varetage overdragelsen af den eksproprierede ejendom og af den fastsatte erstatning. Kommissarius havde desuden et almindeligt opsyn med anlægget (det tekniske tilsyn blev varetaget af Ingeniørkorpset). Ved de private baner fik kommissarius desuden en række tilsynsopgaver med hensyn til driften, og han fungerede som mellemled ved forhandlinger mellem ministeriet og vedkommende jernbaneselskab.
1889 - 1909
Ved lov 57 af 12.4.1889 fastsattes nærmere regler for ekspropriation ved anlæg af statsbaner og ved lov 166 af 18.12. 1897 ved anlæg af privatbaner. Ved lov 35 af 5.3.1909 erstattedes de kgl. kommissarier ved hvert enkelt anlæg af to under Ministeriet for Offentlige Arbejder ansatte kommissarier, en for alle anlæg på Øerne og en for alle anlæg i Jylland. 
Privatbanedrift
Tilsynet med privatbanernes drift overgik til et særligt Privatbanetilsyn. Begge kommissarier boede i København og havde kontorfællesskab, men særskilt arkivdannelse. Det officielle navn var Kommissarier ved Anlæg af Jernbaner, i daglig tale Jernbanekommissariaterne.
Udvidet arbejdsområde
Efterhånden fik kommissarierne også overdraget ekspropriationsopgaver i forbindelse med anlæg af motorveje og lufthavne m.m. I 1958 ændrede de navn til Kommissarier ved Statens Ekspropriationer. Senere lovgrundlag er i lov 186 af 4.6.1964, jf. lovbek. 62 af 21.2.1984. Pr. 1. 10.1969 flyttede Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland til Skanderborg.
Yderligere kilder
Hvis man har brug for adgang til materiale behandlet af kommissarierne i perioden 1845 til 1958 er disse tilgængelig hos Statens Arkiver.
Henvisninger
Poul Thestrup: Jernbanekommissariaterne. Oversigt over indholdet af jernbanekommissariatsarkiverne i Rigsarkivet. Med tillæg om andre jernbanearkivalier i Rigsarkivet, Odense 1982.
Dagens Link (arkiv)
Oversigt over samtlige Dagens Link
Opret et link til toptop.dk

 
Billedet

 
Der er måske nogle der har læst Agatha Christies "Mordet i det blå tog" og dette tog var ikke fiktion. Her er en reklame på engelsk for toget.
 

Besøg Yahoo's danske afdeling - her finder du blandt andet toptop.dk


Copyright © 1999 - 2007 toptop.dk

TOP OF PAGE